REGULAMIN KONCERTU „IRAS CUP 2019” W DNIU 22 CZERWCA 2019 R.

REGULAMIN KONCERTU

„IRAS CUP 2019”  W DNIU 22 CZERWCA 2019 R.

  1. Zobowiązania

Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „IRAS CUP 2019” w dniu 22 czerwca 2019 r.,     w amfiteatrze przy ul. Parkowej w Czaplinku w godzinach: 20.00 – 24.00.

a) W dniu 22 czerwca 2019 r., zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Klub Sportowy IRAS z siedzibą przy ul. Wałeckiej 49, 78-550 Czaplinek.

b) Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.

c) Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

d) Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem ksiras.pl.

2.Przeznaczenie obiektu

Na terenie obiektu widzowie mogą oglądać występy artystyczne zespołów muzycznych.

  1. Zasady szczegółowe

a) Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby, impreza jest nie biletowana i bezpłatna. Osoby niepełnoletnie na imprezie mogą przebywać wyłączenie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

b) Organizator dysponuje własną służbą porządkową; służba legitymuje się identyfikatorem.

c) Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.

d) W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych znajdującego się w obiekcie.

e) Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych.

f) Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

4.Uprawnienia służb

a) Służba porządkowa jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:

– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,

– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę oraz nie wykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017.0.2213 ze zm.)

– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

b) Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:

– odmawiającym poddania się czynnościom, o którym mowa w punkcie a) niniejszego paragrafu,

– znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

– których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

  1. Zachowanie na imprezie

a) Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.

b) Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, służby porządkowej, oraz Policji.

c) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na postawie ustawy, Regulaminu obiektu lub Regulaminu imprezy, przez służby porządkowe podlega wydaleniu z obiektu, ograniczeniu wolności lub grzywny.

e) Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

6.Zakazy

a) Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:

– opakowań szklanych i z twardego plastiku, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,

– środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

– rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,

– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.

– używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,

– używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

– wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów, np. strefę buforową.

b) Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

7.Służby porządkowe

a) Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory.

b) Do służb organizatora zalicza się służby: organizacyjne, techniczne, medyczne, porządkowe, informacyjne

c) Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o którym mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu i winni posiadać identyfikatory z napisem „Służba Porządkowa” określające: nazwę wystawcy, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.

8.Odpowiedzialność

a) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

b) Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

c) Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza §6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.

9.Utrwalenie przebiegu imprezy

a) Podczas imprezy będzie robiona fotorelacja na rzecz promocji turnieju IRAS CUP 2019. Wizerunek tłumu będzie przetwarzany oraz rozpowszechniany na zasadach opisanych w art. 81 Prawa Autorskiego ust. 2 pkt 2.

b) Jeżeli na podstawie zdjęcia będzie możliwa identyfikacja konkretnej osoby, przetwarzanie jej wizerunku będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Organizator zobowiązuje się posiadać zgodę na publikację wizerunku.

 

Prezes Klubu Sportowego IRAS

Dorota Buca